Prezentare GAL SUS Râmnicul

Scopul Asociaţiei

Asociaţia are ca scop principal sprijinirea dezvoltării locale a comunității marginalizate din municipiul Râmnicu Sărat, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, printr- o abordare integrată și multisectorială, cu respectarea principiilor DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).

Obiectivele Asociaţiei

Obiectivele prin care Asociaţia îşi propune să îşi aducă la îndeplinire scopul sunt:

 1. asociaţia îşi asumă Planul de delimitare a teritoriului vizat de Stategia de Dezvoltare Locală (SDL), asumarea realizându-se în baza deciziei GAL înfiinţat, pe baza rezultatelor studiului de referinţă, pe modelul PUG;
 2. elaborarea strategiei de dezvoltare locală – prin mecanismul DLRC;
 3. implementarea, monitorizarea, evaluarea și actualizarea periodică a strategiei de dezvoltare locală – DLRC;
 4. stimularea participării membrilor comunității marginalizate la procesul de dezvoltare locală;
 5. creșterea participării pe piața muncii (inclusiv prin sprijinirea activităților antreprenoriale) îmbunătățirea nivelului educațional și accesul la servicii de bază (sociale și/sau medicale)
 6. îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru membrii comunității marginalizate;
 7. dezvoltarea spațiilor publice urbane prin creeare, reabilitare, modernizare – străzi nemodernizate, utlități publice, spații verzi, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale
 8. facilitarea creării întreprinderilor sociale;
 9. încurajarea și organizarea unor cursuri de instruire / calificare;
 10. promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a diverselor forme de discriminare;
 11. desfășurarea de activități de dezvoltare și întărire a comunității marginalizate – activități artistice, activități culturale, călătorii, activități sportive, activități educative;
 12. promovarea potenţialului şi resurselor locale;
 13. creşterea coeziunii socio-economice;
 14. încurajarea inovării sociale – dezvoltarea de idei, servicii, și modele prin care pot fi mai eficient abordate problemele sociale, prin implicarea actorilor publici, privați și societate civilă;
 15. încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună în vederea atingerii scopului asociației;
 16. stimularea şi atragerea capitalului/investiții;
 17. atragerea de fonduri și implementarea programelor de integrare socială pentru grupuri vulnerabile;
 18. dezvoltarea de programe/proiecte culturale, educaționale și sociale;
 19. dezvoltarea de programe/ proiecte pentru grupuri dezavantajate;

Atribuţiile Asociaţiei

Asociaţia, are următoarele atribuţii si desfăşoară în principal următoarele activităţi:

 1. derularea de activități de informare și animare a partenerilor locali;
 2. analiza nevoilor de dezvoltare și a potențialului local;
 3. mobilizarea, informarea și implicarea persoanelor din comunitățile marginalizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală;
 4. întocmirea unei proceduri nediscriminatorii și transparente de preselecție a propunerilor de proiectelor ce vor fi depuse pentru implementarea strategiei de dezvoltare;
 5. efectuarea unei preselecții a propunerilor de proiecte ce vor fi depuse pentru implementarea strategiei de dezvoltare (pe bază de fișe de proiect);
 6. monitorizarea proiectelor finanţate prin POR/POCU – în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală;
 7. instruirea personalului Asociaţiei în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală;
 8. colectarea, analiza şi difuzarea de informaţii privind acţiunile de dezvoltare locală;
 9. organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru pentru atingerea obiectivelor Asociaţiei
 10. organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi strategiilor elaborate;
 11. organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare;
 12. activităţi de promovare a asociaţiei;
 13. stimularea creării de parteneriate între actorii locali şi între aceştia şi parteneri;
 14. editarea de publicaţii proprii;
 15. stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu;
 16. elaborarea şi implementarea de proiecte în vederea realizării obiectivelor Asociaţiei;
 17. înfiinţarea de societăţi comerciale sau alte tipuri de organizaţii, în condiţiile legii;
 18. orice alte activități destinate să susțină dezvoltarea comunității

ACTE STATUTARE GAL SUS RAMNICUL