SMIS 123298

Râmnicu Sărat, sprijin pentru o comunitate incluzivă

SMIS 123298

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală SUS Râmnicul implementează la Râmnicu Sărat, începând cu data de 19 Septembrie 2018, proiectul “Râmnicu Sărat, sprijin pentru o comunitate incluzivă” Cod SMIS 123298, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020; Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: „Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”; Contract de finanţare: POCU/390/5/1/123298.

Scopul prezentului proiect este acela de a gestiona mai eficient activitatea GAL Sus Râmnicul care va contribui la dezvoltarea localităţii Râmnicu Sărat prin implementarea proiectelor POCU/POR propuse şi finanţate în cadrul SDL. Prin implementarea sa proiectul va susţine realizarea obiectivelor SDL şi va contribui la dezvoltarea atât ca infrastructură cât şi din punct de vedere social a municipiului Râmnicu Sărat. Proiectul contribuie prin iniţiativele sale la realizarea Obiectivului specific 5.1. al AP5/OT9/Prioritatea 9vi care vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în oraşe cu peste 20.000 locuitori, în contextul aplicării mecanismului DLRC.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • OS1 – Realizarea managementului GAL, prezentarea oportunităţilor de finanţare POCU/POR şi îndrumarea beneficiarilor/potenţialilor beneficiari pentru pregătirea şi implementarea proiectelor;
  • OS2 – Întărirea capacităţii GAL în scopul de a selecta şi implementa proiectele cele mai viabile finanţate din bugetul SDL;
  • OS3 – Organizarea de schimburi de bune practici cu alte organizaţii similare pentru creşterea eficienţei funcţionării GAL şi implicării în viaţa comunităţii prin implementarea SDL;

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:

  • R1 – Gestionare funcţionare GAL şi animarea comunităţii din ZUM vizate de SDL (2 evenimente, 1400 beneficiari îndrumaţi şi informaţi) – corelat cu OS1 şi A1 (A1.1.- A1.4);
  • R2 – Realizarea unor metodologii de selecţie, evaluare şi monitorizare a proiectelor POCU/POR ce vor fi finanţate din bugetul SDL – corelat cu OS2 şi A2 (A2.1. – A2.2);
  • R3 – 5 Schimburi de experienţă cu organizaţii similare care implementează SDL-uri – corelat cu OS3 şi A3;

Valoarea totală a proiectului este de 581,080.85 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 552,026.81 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 29,054.04 lei.

Data începerii proiectului “Râmnicu Sărat, sprijin pentru o comunitate incluzivă” Cod SMIS 123298 este 19 Septembrie 2018 şi data finalizării acestuia este 18 Septembrie 2021.

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020”