Apel selecţie POR 1

APEL de Fişe de Proiecte
POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1
– sesiunea 1, septembrie 2019
– varianta simplificată –

 • Data publicării: 02.09.2019, ora 11:39
 • Numărul de referinţă al sesiunii/apelului: POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1
 • Sesiunea: 1 – 02 septembrie 2019
 • Tipul apelului: Cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice
 • Măsurile din SDL care se lansează: Măsura 1, Măsura 3, Măsura 4
 • Intervenţiile din SDL: Intervenţia #1, Intervenţia #3, Intervenţia #4
 • Data lansării apelului: 02 septembrie 2019, ora 12:00
 • Data limită de depunere a fişelor de proiecte POR: 17 octombrie 2019, ora 12:00
 • Locaţia de depunere a fişelor de proiecte: Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I
 • Intervalul orar de depunere: 09:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
 • Valoarea totală a apelului: 2.202.114,46 euro
 • Date de contact: office@galsusramnicul.ro, tel. manager 0763246068, tel. evaluator 0751203331, Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I, Municipiul Râmnicu Sărat, Sediul GAL, Strada Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 6

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Sus Râmnicul anunţă lansarea primului Apelul de selecţie Fişe de proiecte (FP) POR – sesiunea septembrie 2019, pentru perioada 02 septembrie – 17 octombrie 2019, în vederea implementării măsurilor/intervenţiilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat.

Tipul apelului POR este ne-competitiv cu depunere de propuneri de proiecte de infrastructură, cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice. Sesiunea se va deschide în data de 02 septembrie 2019, ora 12:00 şi se va închide în data de 17 octombrie 2019, ora 12:00, la termenul limită de 45 de zile calendaristice.

Locaţia de depunere a fişelor de proiecte este: Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I. Fişele de proiecte se vor depune după următorul calendar/program: sesiunea de dimineaţă 09:00 – 12:00 şi sesiunea de după-amiază 13:00 – 16:00.

Apelul de fişe de proiecte (FP) lansat de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Sus Râmnicul, sesiunea I – 02 septembrie 2019, în cadrul Axei Prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiţii 9.1: Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate, Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, vizează implementarea următoarelor măsuri, prevăzute în Anexa 20 la Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat, aprobată:

 • Măsura 1: Asfaltare 5 km în ZUM şi montare 69 de stâlpi fotovoltaici pentru iluminat public stradal;
 • Măsura 3: Reabilitare internat al Liceului Agricol neutilizat pentru locuinţe sociale şi spaţii pentru persoanele fără adăpost şi asigurarea unei surse alternative de energie electrică;
 • Măsura 4: Renovare Ghetou Focşani 7A şi asigurarea unei surse alternative de energie electrică;

Intervenţiile ce se lansează în primul apel sunt:

 • #1 Intervenție POR – Execuție lucrări de asfaltare in ZUM si montare stâlpi pentru iluminat;
 • #2 Intervenție POR – Execuție lucrări reabilitare clădire si montare panouri fotovoltaice;
 • #3 Intervenție POR – Renovare clădire ghetou Focșani 7A si montare panouri fotovoltaice;

Suma totală lansată pentru primul apel de depunere de fişe de proiecte este 2.202.114,46 euro.

NOTĂ: Valorile maxime pentru fiecare intervenţie în parte sunt cele din Bugetul indicativ SDL aprobat, respectiv:

 • Intervenţia #1 – 950,029.30 (Eur);
 • Intervenţia #3 – 1,138,942.34 (Eur);
 • Intervenţia #4 – 113,142.82 (Eur);

Derularea procedurii de depunere a fişelor de proiecte POR:

 • Apelul va fi lansat în data de 02 septembrie 2019, ora 12:00, prin publicarea pe site-ul www.galsusramnicul.ro, prin afişarea la sediul Primăriei Rm. Sărat, la sediul GAL din str. Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 6, la sucursala GAL din str. Stadionului nr. 1, Etaj 1, Hotel Sportiv, Municipiul Râmnicu Sărat, prin postare/ informare şi difuzări media;
 • Fişele de proiecte vor fi depuse de către beneficiari la Sucursala GAL Sus Râmnicul, Municipiul Râmnicu Sărat, strada Stadionului nr. 1, Râmnicu Sărat, Hotel Sportiv, etajul 1, în perioada 02 septembrie 2019, ora 12:00 – 17 octombrie 2019, ora 12:00, după următorul program: 09:00 – 12:00 şi 13:00 – 16:00;
 • Echipa tehnică a GAL Sus Râmnicul va primi fişele de proiect depuse în format letric (pe suport hârtie) în două exemplare: un document original şi o copie, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii), precum și 3 exemplare copie electronică (CD);
 • Se vor utiliza doar formularele de fişă de proiect (FP) aferente GAL SUS RAMNICUL puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul www.galsusramnicul.ro, anexă la Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice anexat;
 • GAL SUS RAMNICUL înregistrează cerere înregistrare alocat. Acest număr este diferit de numărul de înregistrare atribuit Fişei de proiect (FP);
 • Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL SUS RAMNICUL după evaluarea conformităţii, pentru a fi înştiinţat dacă fişa de proiect (FP) este conformă sau i se explică cauzele neconformităţii;
 • Termenul limită de depunere pentru prima sesiune este joi, 17 octombrie 2019, ora 12:00;
 • Datele de contact la care se pot cere clarificări, informaţii, pe perioada depunerii fişelor de proiecte, sunt:office@galsusramnicul.ro, tel. manager 0763246068, tel. evaluator 0751203331, Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I, Municipiul Râmnicu Sărat, Sediul GAL, Strada Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 6;

NOTĂ: Fişele de proiecte (FP), înaintate spre evaluare la GAL Sus Râmnicul trebuie sa se încadreze în priorităţile din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în cadrul ghidului solicitantului aferent următoarelor măsuri, pentru care s-a lansat prezentul apel:

– Măsura 1: Asfaltare 5 km în ZUM şi montare 69 de stâlpi fotovoltaici pentru iluminat public stradal;

– Măsura 3: Reabilitare internat al Liceului Agricol neutilizat pentru locuinţe sociale şi spaţii pentru persoanele fără adăpost şi asigurarea unei surse alternative de energie electrică;

– Măsura 4: Renovare Ghetou Focşani 7A şi asigurarea unei surse alternative de energie electrică;

Apelul de proiecte este ne-competitiv, beneficiarul măsurilor lansate de GAL Sus Râmnicul este UAT Municipiul Râmnicu Sărat, membru în Grupul de Acțiune Locală SUS RÂMNICUL constituit pentru implementarea SDL Râmnicu Sărat.

Beneficiarul poate aplica singur sau în parteneriat cu furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico-sociale);

Informații detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT, pentru fișele de proiect POR depuse la Asociaţia GAL Sus Râmnicul – Etapa a III-a a mecanismului DLRC – AP 9/PI 9.1/OS 9.1 – versiunea August 2019 – ghid anexat la prezentul apel şi postat pe site-ul www.galsusramnicul.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea fişelor de proiecte (FP) vor fi în conformitate cu cerințele măsurilor din SDL lansate prin prezentul apel, cu Procedura de Evaluare şi Selecţie şi cu GHIDUL SOLICITANTULUI POR.

Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza doar modelul din Anexa 1 la ghid,  postată pe site-ul www.galsusramnicul.ro.

Selecţia proiectelor se va realiza în două etape, în conformitate cu prevederile Procedurii de Evaluare şi Selecţie avizată de CCS Restrâns, etapa 1 – Evaluare CAE şi etapa 2 – Evaluarea ETF.

Selecţia proiectelor se va face de către Comitetul de Evaluare şi Selecţie, validat de AGA GAL, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute din criteriile de selecţie, conform anexei 10 – Criterii minime de eligibilitate.

Documentele de accesare publicate pe site-ul www.galsusramnicul.ro:

1. Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice

Anexa 1. Formularul Fişă de proiect – model

Anexa 2. Declarația de eligibilitate – model

Anexa 3. Declarația de angajament – model

Anexa 5. Declarația privind nedeductibilitatea TVA – model

Anexa 6. Notă privind încadrarea în standardele de cost – model

Anexa 7. Acord de parteneriat

Anexa 8. Condiții specifice. Contract de finanțare

Anexa 9. Tabel Centralizator numere cadastrale obiective de investitie

Anexa 10. Grile de verificare CAE/ETF

Anexa 11. Modelul_O Aviz oportunitate investiţie MEN, precum şi cererea şi chestionarul de obţinere a avizului MEN (Modelele M şi N).

Anexa 12. Model P – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 13. Descriere Indicatorilor

Anexa 14. Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare

Anexa 15. Bugetul Fisei de Proiect

2. Procedura de Evaluare şi Selecţie a proiectelor şi anexele, avizată de CCS Restrâns

3. Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat şi anexele, aprobată

NOTĂ: Anexele la Strategia de Dezvoltare Locală pot fi găsite şi descărcate de aici: http://galsusramnicul.ro/sdl/

UPDATE 15.10.2019

PRELUNGIRE 1 APEL de Fişe de Proiecte: POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1
– sesiunea 1, septembrie 2019

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul prelungește Apelul POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1 cu 90 de zile calendaristice, respectiv până în data de 15 ianuarie 2020, ora 12:00.

Update 19.12.2019

PRELUNGIRE 2 APEL de Fişe de Proiecte: POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1
– sesiunea 1, septembrie 2019

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul prelungește pentru a doua oară Apelul POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1 cu 60 de zile calendaristice, respectiv până în data de 15 martie 2020, ora 12:00.

PRELUNGIRE 3 APEL de Fişe de Proiecte: POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1
– sesiunea 1, septembrie 2019

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul prelungește pentru a treia oară Apelul POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1 cu 60 de zile calendaristice, respectiv până în data de 14 mai 2020, ora 12:00.

PRELUNGIRE 4 APEL de Fişe de Proiecte: POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1
– sesiunea 1, septembrie 2019

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul prelungește pentru a patra oară Apelul POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1 cu 60 de zile calendaristice, respectiv până în data de 13 iulie 2020, ora 12:00.

A fost avizată Procedura de Evaluare și Selecție a proiectelor la GAL Sus Râmnicul, revizia 2 – aprilie 2020.

UPDATE 13:07:2020 – APEL ÎNCHIS

Astăzi, 13.07.2020, orele 12:00 s-a închis Apelul noncompetitiv POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1, de depunere Fișe de proiecte (FP) spre evaluare și selecție la Asociația GAL SUS Râmnicul, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat, apel ce a fost deschis pentru 315 zile calendaristice, respectiv în perioada 02.09.2019 – 13.07.2020. În cadrul apelului s-a depus o singură fișă de proiect ce cuprinde măsuri integrate privind lucrări de asfaltare în ZUM și reabilitare clădire pentru locuințe sociale, cu titlul Proiect integrat privind execuție lucrări de asfaltare în ZUM și execuție lucrări de reabilitare clădire și montare panouri fotovoltaice pentru locuințe sociale, aplicant/beneficiar Municipiul Râmnicu Sărat.

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1UAT MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRATProiect integrat privind execuție lucrări de asfaltare în ZUM și execuție lucrări de reabilitare clădire și montare panouri fotovoltaice pentru locuințe socialePOR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9/00002.1ÎNREGISTRAT

UPDATE 02.08.2020 – LISTA INTERMEDIARĂ A FIȘELOR DE PROIECTE POR 9.1, SELECTATE ÎN ETAPA CAE

Astăzi, 02.08.2020, s-a finalizat evaluarea CAE a fișei de proiect Proiect integrat privind execuție lucrări de asfaltare în ZUM și execuție lucrări de reabilitare clădire și montare panouri fotovoltaice pentru locuințe sociale, cu număr de referință POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1/00002, depus de Municipiul Râmnicu Sărat în cadrul apelului POCU nr. POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1 , cu termen limită 13.07.2020.

Asupra rezultatului evaluării, beneficiarul poate face contestație conform regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Evaluare și Selecție a fișelor de proiecte FP la GAL Sus Râmnicul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor. Contestațiile se formulează în scris, prin e-mail, la adresa office@galsusramnicul.ro.

Lista intermediară a fișelor de proiecte POR 9.1 GAL admise în etapa CAE

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRATProiect integrat privind execuție lucrări de asfaltare în ZUM și execuție lucrări de reabilitare clădire și montare panouri fotovoltaice pentru locuințe sociale POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1/00002 Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii

UPDATE 08.08.2020 – LISTA FINALĂ A FIȘELOR DE PROIECTE POR 9.1, SELECTATE ÎN ETAPA CAE

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRATProiect integrat privind execuție lucrări de asfaltare în ZUM și execuție lucrări de reabilitare clădire și montare panouri fotovoltaice pentru locuințe sociale POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1/00002 Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii

UPDATE 22.08.2020 – LISTA INTERMEDIARĂ A FIȘELOR DE PROIECTE POR 9.1, SELECTATE ÎN ETAPA ETF

Astăzi, 22.08.2020, s-a finalizat evaluarea ETF a fișei de proiect Proiect integrat privind execuție lucrări de asfaltare în ZUM și execuție lucrări de reabilitare clădire și montare panouri fotovoltaice pentru locuințe sociale, cu număr de referință POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1/00002, depus de Municipiul Râmnicu Sărat în cadrul apelului POCU nr. POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1 , cu termen limită 13.07.2020.

Asupra rezultatului evaluării și a punctajului obținut (96 de puncte), beneficiarul poate face contestație conform regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Evaluare și Selecție a fișelor de proiecte FP la GAL Sus Râmnicul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor. Contestațiile se formulează în scris, prin e-mail, la adresa office@galsusramnicul.ro.

Lista intermediară a fișelor de proiecte POR 9.1 GAL admise în etapa ETF

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRATProiect integrat privind execuție lucrări de asfaltare în ZUM și execuție lucrări de reabilitare clădire și montare panouri fotovoltaice pentru locuințe sociale POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1/00002 Admis în vederea selectării pentru depunerea în MYSMIS și a finanțării.

Punctaj obținut în evaluarea tehnico-financiară: 96 puncte.

UPDATE 29.08.2020 – LISTA FINALĂ A FIȘELOR DE PROIECTE POR 9.1, SELECTATE ÎN ETAPA ETF

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRATProiect integrat privind execuție lucrări de asfaltare în ZUM și execuție lucrări de reabilitare clădire și montare panouri fotovoltaice pentru locuințe sociale POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1/00002 Admis în vederea selectării pentru depunerea în MYSMIS și a finanțării.

Punctaj obținut în evaluarea tehnico-financiară: 96 puncte.

RAPORT FINAL DE SELECȚIE POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/1/9.1

http://galsusramnicul.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-final-de-selectie.pdf