Apel SELECȚIE POR 3 POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1

This image has an empty alt attribute; its file name is Antet-123298-1024x431.png

APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1

– sesiunea 3, mai 2021 – varianta simplificată –

APELUL SE VA LANSA ÎN DATA DE 28.05.2021, ORA 12:00 ŞI SE VA ÎNCHIDE ÎN DATA DE 12.07.2021, ORA 12:00

Data publicării: 27.05.2021, ora 18:00

Numărul de referinţă al sesiunii/apelului: POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1

Sesiunea: 3 – mai 2021

Tipul apelului: Cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice

Măsurile din SDL care se lansează: Măsura 4, Măsura 7, Măsura 8, Măsura 9

Intervenţiile din SDL: Intervenţia #4, Intervenţia #7, Intervenţia #8, Intervenţia #9

Data lansării apelului: 28 Mai 2021, ora 12:00

Data limită de depunere a fişelor de proiecte POR: 12 Iulie 2021, ora 12:00

Locaţia de depunere a fişelor de proiecte: Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I

Intervalul orar de depunere: 09:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Valoarea totală a apelului: 540.267,82 euro

Date de contact: office@galsusramnicul.ro, tel. manager 0763246068, tel. evaluator 0751203331, Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I, Municipiul Râmnicu Sărat, Sediul GAL, Strada Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 6

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Sus Râmnicul anunţă lansarea celui de al treilea Apel de selecție Fişe de proiecte (FP) POR – sesiunea mai 2021, pentru perioada 28 mai – 12 iulie 2021, în vederea implementării măsurilor/intervenţiilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat.

Tipul apelului POR este ne-competitiv cu depunere de propuneri de proiecte de infrastructură, cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice. Sesiunea se va deschide în data de 28 mai 2021, ora 12:00 şi se va închide în data de 12 iulie 2021, ora 12:00, la termenul limită de 45 de zile calendaristice.

Locaţia de depunere a fişelor de proiecte este: Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I. Fişele de proiecte se vor depune după următorul calendar/program: sesiunea de dimineaţă 09:00 – 12:00 şi sesiunea de după-amiază 13:00 – 16:00.

Apelul de fişe de proiecte (FP) lansat de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Sus Râmnicul, sesiunea 3 – 28 mai 2021, în cadrul Axei Prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiţii 9.1: Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate, Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, vizează implementarea următoarelor măsuri, prevăzute în Anexa 20 la Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat, aprobată:

 • Măsura 4: Renovare ghetou Focșani 7A și asigurarea unei surse alternative de energie electrică;
 • Măsura 7: Amenajare 6 parcuri/zone verzi în ZUM;
 • Măsura 8: Amenajare 3 terenuri sintetice pentru activităţi sportive în ZUM;
 • Măsura 9: Amenajare 3 locuri de joaca în ZUM;

Intervenţiile ce se lansează în apelul 2 sunt:

 • #2 Intervenție POR – Execuţie lucrări reabilitare clădire comandament unitate militară pentru Centru Comunitar Integrat Râmnicu Sărat;
 • #7 Intervenție POR – Amenajare parcuri/zone verzi;
 • #8 Intervenție POR – Execuție lucrări de amenajare 3 terenuri sintetice pentru activităţi sportive;
 • #9 Intervenţie POR – Execuție lucrări de amenajare 3 locuri de joacă;

Suma totală lansată pentru acest apel de depunere de fişe de proiecte este 540.267,82 euro.

NOTĂ: Valorile maxime pentru fiecare intervenţie în parte sunt cele din Bugetul indicativ SDL aprobat, respectiv:

 • Intervenţia #4 – 113,142.82 (Eur);
 • Intervenţia #7 – 80,700.00 (Eur);
 • Intervenţia #8 – 300,000.00 (Eur);
 • Intervenţia #9 – 46,425.00 (Eur);

Derularea procedurii de depunere a fişelor de proiecte POR:

 • Apelul va fi lansat în data de 28 mai 2021, ora 12:00, prin publicarea pe site-ul www.galsusramnicul.ro, prin afişarea la sediul Primăriei Rm. Sărat, la sediul GAL din str. Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 6, la sucursala GAL din str. Stadionului nr. 1, Etaj 1, Hotel Sportiv, Municipiul Râmnicu Sărat, prin postare/ informare şi difuzări media;
 • Fişele de proiecte vor fi depuse de către beneficiari la Sucursala GAL Sus Râmnicul, Municipiul Râmnicu Sărat, strada Stadionului nr. 1, Râmnicu Sărat, Hotel Sportiv, etajul 1, în perioada 28 mai 2021, ora 12:00 – 12 iulie 2021, ora 12:00, după următorul program: 09:00 – 12:00 şi 13:00 – 16:00;
 • Echipa tehnică a GAL Sus Râmnicul va primi fişele de proiect depuse în format letric (pe suport hârtie) în două exemplare: un document original şi o copie, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii), precum și 3 exemplare copie electronică (CD);
 • Se vor utiliza doar formularele de fişă de proiect (FP) aferente GAL SUS RAMNICUL puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul www.galsusramnicul.ro, anexă la Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice anexat;
 • GAL SUS RAMNICUL înregistrează cerere înregistrare alocat. Acest număr este diferit de numărul de înregistrare atribuit Fişei de proiect (FP);
 • Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL SUS RAMNICUL după evaluarea conformităţii, pentru a fi înştiinţat dacă fişa de proiect (FP) este conformă sau i se explică cauzele neconformităţii;
 • Termenul limită de depunere pentru sesiunea 3 este luni, 12 iulie 2021, ora 12:00;
 • Datele de contact la care se pot cere clarificări, informaţii, pe perioada depunerii fişelor de proiecte, sunt:office@galsusramnicul.ro, tel. manager 0763246068, tel. evaluator 0751203331, Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I, Municipiul Râmnicu Sărat, Sediul GAL, Strada Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 6;

NOTĂ: Fişele de proiecte (FP), înaintate spre evaluare la GAL Sus Râmnicul trebuie sa se încadreze în priorităţile din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în cadrul ghidului solicitantului aferent următoarelor măsuri, pentru care s-a lansat prezentul apel:

– Măsura 4: Renovare ghetou Focșani 7A și asigurarea unei surse alternative de energie electrică;

– Măsura 7: Amenajare 6 parcuri/zone verzi în ZUM;

– Măsura 8: Amenajare 3 terenuri sintetice pentru activităţi sportive în ZUM;

– Măsura 9: Amenajare 3 locuri de joaca în ZUM;

Apelul de proiecte este ne-competitiv, beneficiarul măsurilor lansate de GAL Sus Râmnicul este UAT Municipiul Râmnicu Sărat, membru în Grupul de Acțiune Locală SUS RÂMNICUL constituit pentru implementarea SDL Râmnicu Sărat.

Informații detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT, pentru fișele de proiect POR depuse la Asociaţia GAL Sus Râmnicul – Etapa a III-a a mecanismului DLRC – AP 9/PI 9.1/OS 9.1 – versiunea Mai 2021 – ghid anexat la prezentul apel şi postat pe site-ul www.galsusramnicul.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea fişelor de proiecte (FP) vor fi în conformitate cu cerințele măsurilor din SDL lansate prin prezentul apel, cu Procedura de Evaluare şi Selecţie şi cu GHIDUL SOLICITANTULUI POR.

Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza doar modelul din Anexa 1 la ghid,  postată pe site-ul www.galsusramnicul.ro.

Selecţia proiectelor se va realiza în două etape, în conformitate cu prevederile Procedurii de Evaluare şi Selecţie avizată de CCS Restrâns, etapa 1 – Evaluare CAE şi etapa 2 – Evaluarea ETF. Selecţia proiectelor se va face de către Comitetul de Evaluare şi Selecţie, validat de AGA GAL, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute din criteriile de selecţie, conform anexei 10 – Criterii minime de eligibilitate.

Documentele utile pentru candidatură se pot descărca de mai jos:

Formularele de candidatură, în format editabil, anexe la GSCS 9.1 GAL, se regăsesc mai jos:

UPDATE: 12.07.2021, ora 11:30, Prelungire apel POR3

APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1 se prelungește cu 30 de zile, noua perioadă de depunere a fișelor de proiecte FP la GAL Sus Râmnicul este 28 mai 2021, ora 12:00 – 11 august 2021, ora 12:00.

UPDATE: 10.08.2021, ora 17:00, Prelungire apel POR3

APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1 se prelungește cu 50 de zile, noua perioadă de depunere a fișelor de proiecte FP la GAL Sus Râmnicul este 28 mai 2021, ora 12:00 – 30 septembrie 2021, ora 12:00.

UPDATE: 23.09.2021, ora 17:00, Prelungire apel POR3

APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1 se prelungește cu 15 de zile, noua perioadă de depunere a fișelor de proiecte FP la GAL Sus Râmnicul este 28 mai 2021, ora 12:00 – 15 octombrie 2021, ora 12:00.

UPDATE 15:10:2021 – APEL 3 POR ÎNCHIS

Astăzi, 15.10.2021, orele 12:00 s-a închis Apelul nr. 3, POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1, de depunere Fișe de proiecte (FP) spre evaluare și selecție la Asociația GAL SUS Râmnicul, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat, apel ce a fost deschis pentru 140 de zile calendaristice, respectiv în perioada 28.05.2021 – 15.10.2021. În cadrul apelului s-au depus, de către aplicant/beneficiar Municipiul Râmnicu Sărat, patru fișe de proiecte, pentru toate cele patru măsuri lansate, conform tabelului de mai jos:

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1Municipiul Râmnicu SăratExecutare lucrări de amenajare a trei terenuri sintetice pentru activități sportive (poziția 1 – două terenuri) POR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00005Înregistrat
2 Municipiul Râmnicu Sărat Execuție lucrări de amenajare a trei locuri de joacă în zona urbană marginalizată POR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00006 Înregistrat
3 Municipiul Râmnicu Sărat Execuție lucrări de amenajare parcuri/zone verzi în zona urbană marginalizată POR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00007 Înregistrat
4 Municipiul Râmnicu Sărat Renovare clădire ghetou Focșani 7A și montare panouri fotovoltaice POR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00008 Înregistrat

UPDATE 22.10.2021 – LISTA INTERMEDIARĂ A FIȘELOR DE PROIECTE POR 9.1, SELECTATE ÎN ETAPA CAE

Astăzi, 22.10.2021, s-a finalizat evaluarea CAE a fișelor de proiecte depuse de Municipiul Râmnicu Sărat, în cadrul apelului 3 POR nr. POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1, cu termen limită 15.10.2021, orele 12:00, fiind declarate admise toate cele patru fișe de proiecte POR, conform listei afișate mai jos.

Asupra rezultatului evaluării, beneficiarul poate face contestație conform regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Evaluare și Selecție a fișelor de proiecte FP la GAL Sus Râmnicul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor. Contestațiile se formulează în scris, prin e-mail, la adresa office@galsusramnicul.ro.

Lista intermediară a fișelor de proiecte POR 9.1 GAL admise în etapa CAE

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1Municipiul Râmnicu SăratExecutare lucrări de amenajare a trei terenuri sintetice pentru activități sportive (poziția 1 – două terenuri)POR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00005Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii
2Municipiul Râmnicu SăratExecuție lucrări de amenajare a trei locuri de joacă în zona urbană marginalizatăPOR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00006Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii
3Municipiul Râmnicu SăratExecuție lucrări de amenajare parcuri/zone verzi în zona urbană marginalizatăPOR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00007Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii
4Municipiul Râmnicu SăratRenovare clădire ghetou Focșani 7A și montare panouri fotovoltaicePOR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00008Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii

UPDATE 29.10.2021 – LISTA FINALĂ A FIȘELOR DE PROIECTE POR 9.1, SELECTATE ÎN ETAPA CAE

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1Municipiul Râmnicu SăratExecutare lucrări de amenajare a trei terenuri sintetice pentru activități sportive (poziția 1 – două terenuri)POR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00005Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii
2Municipiul Râmnicu SăratExecuție lucrări de amenajare a trei locuri de joacă în zona urbană marginalizatăPOR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00006Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii
3Municipiul Râmnicu SăratExecuție lucrări de amenajare parcuri/zone verzi în zona urbană marginalizatăPOR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00007Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii
4Municipiul Râmnicu SăratRenovare clădire ghetou Focșani 7A și montare panouri fotovoltaicePOR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00008Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii

UPDATE 10.11.2021 – LISTA INTERMEDIARĂ A FIȘELOR DE PROIECTE POR 9.1, SELECTATE ÎN ETAPA ETF

Astăzi, 10.11.2021, s-a finalizat evaluarea ETF a fișelor de proiecte POR, depuse de Municipiul Râmnicu Sărat, în cadrul apelului 3 POR, cu nr. POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1 , cu termen limită 15.10.2021, orele 12:00, Astăzi, 22.10.2021, s-a finalizat evaluarea CAE a fișelor de proiecte depuse de Municipiul Râmnicu Sărat, în cadrul apelului 3 POR nr. POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1, cu termen limită 15.10.2021, orele 12:00, fiind declarate admise toate cele patru fișe de proiecte POR, conform listei afișate mai jos.

Asupra rezultatului evaluării și a punctajului obținut, pentru fiecare fișă de proiect în parte, beneficiarul poate face contestație conform regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Evaluare și Selecție a fișelor de proiecte FP la GAL Sus Râmnicul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor. Contestațiile se formulează în scris, prin e-mail, la adresa office@galsusramnicul.ro.

Lista intermediară a fișelor de proiecte POR 9.1 GAL admise în etapa ETF

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1Municipiul Râmnicu SăratExecutare lucrări de amenajare a trei terenuri sintetice pentru activități sportive (poziția 1 – două terenuri)POR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00005Admis în vederea selectării pentru depunerea în MYSMIS și a finanțării.
Punctaj obținut în evaluarea tehnico-financiară: 96 puncte.
2Municipiul Râmnicu SăratExecuție lucrări de amenajare a trei locuri de joacă în zona urbană marginalizatăPOR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00006Admis în vederea selectării pentru depunerea în MYSMIS și a finanțării.
Punctaj obținut în evaluarea tehnico-financiară: 95 puncte.
3Municipiul Râmnicu SăratExecuție lucrări de amenajare parcuri/zone verzi în zona urbană marginalizatăPOR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00007Admis în vederea selectării pentru depunerea în MYSMIS și a finanțării.
Punctaj obținut în evaluarea tehnico-financiară: 98 puncte.
4Municipiul Râmnicu SăratRenovare clădire ghetou Focșani 7A și montare panouri fotovoltaicePOR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00008Admis în vederea selectării pentru depunerea în MYSMIS și a finanțării.
Punctaj obținut în evaluarea tehnico-financiară: 97 puncte.

UPDATE 18.11.2021 – LISTA FINALĂ A FIȘELOR DE PROIECTE POR 9.1, SELECTATE ÎN ETAPA ETF

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1Municipiul Râmnicu SăratExecutare lucrări de amenajare a trei terenuri sintetice pentru activități sportive (poziția 1 – două terenuri)POR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00005Admis în vederea selectării pentru depunerea în MYSMIS și a finanțării.
Punctaj obținut în evaluarea tehnico-financiară: 96 puncte.
2Municipiul Râmnicu SăratExecuție lucrări de amenajare a trei locuri de joacă în zona urbană marginalizatăPOR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00006Admis în vederea selectării pentru depunerea în MYSMIS și a finanțării.
Punctaj obținut în evaluarea tehnico-financiară: 95 puncte.
3Municipiul Râmnicu SăratExecuție lucrări de amenajare parcuri/zone verzi în zona urbană marginalizatăPOR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00007Admis în vederea selectării pentru depunerea în MYSMIS și a finanțării.
Punctaj obținut în evaluarea tehnico-financiară: 98 puncte.
4Municipiul Râmnicu SăratRenovare clădire ghetou Focșani 7A și montare panouri fotovoltaicePOR/GAL.SUS.RAMNICUL/ 2021/9/3/9.1/00008Admis în vederea selectării pentru depunerea în MYSMIS și a finanțării.
Punctaj obținut în evaluarea tehnico-financiară: 97 puncte.

Ședința de selecție a Fișelor de proiecte POR, admise în etapa ETF și de emitere a Raportului final de selecție va avea loc în data de 22 noiembrie 2021, orele 13:00, online.