Apel selecţie POR 2

APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1

– sesiunea 2, noiembrie 2019 – varianta simplificată –

APELUL SE VA LANSA ÎN DATA DE 15.11.2019, ORA 12:00 ŞI SE VA ÎNCHIDE ÎN DATA DE 30.12.2019, ORA 12:00

 • Data publicării: 15.11.2019, ORA 11:44
 • Numărul de referinţă al sesiunii/apelului: POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1
 • Sesiunea: 2– noiembrie 2019
 • Tipul apelului: Cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice
 • Măsurile din SDL care se lansează: Măsura 2, Măsura 7, Măsura 8, Măsura 9
 • Intervenţiile din SDL: Intervenţia #2, Intervenţia #7, Intervenţia #8, Intervenţia #9
 • Data lansării apelului: 15 noiembrie 2019, ora 12:00
 • Data limită de depunere a fişelor de proiecte POR: 30 decembrie 2019, ora 12:00
 • Locaţia de depunere a fişelor de proiecte: Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I
 • Intervalul orar de depunere: 09:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
 • Valoarea totală a apelului: 999.068,04 euro
 • Date de contact: office@galsusramnicul.ro, tel. manager 0763246068, tel. evaluator 0751203331, Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I, Municipiul Râmnicu Sărat, Sediul GAL, Strada Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 6

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Sus Râmnicul anunţă lansarea celui de al doilea Apel de selecţie Fişe de proiecte (FP) POR – sesiunea noiembrie 2019, pentru perioada 15 noiembrie – 30 decembrie 2019, în vederea implementării măsurilor/intervenţiilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat.

Tipul apelului POR este ne-competitiv cu depunere de propuneri de proiecte de infrastructură, cu termen limită de depunere de 45 de zile calendaristice. Sesiunea se va deschide în data de 15 noiembrie 2019, ora 12:00 şi se va închide în data de 30 decembrie 2019, ora 12:00, la termenul limită de 45 de zile calendaristice.

Locaţia de depunere a fişelor de proiecte este: Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I. Fişele de proiecte se vor depune după următorul calendar/program: sesiunea de dimineaţă 09:00 – 12:00 şi sesiunea de după-amiază 13:00 – 16:00.

Apelul de fişe de proiecte (FP) lansat de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Sus Râmnicul, sesiunea 2 – 15 noiembrie 2019, în cadrul Axei Prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiţii 9.1: Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate, Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, vizează implementarea următoarelor măsuri, prevăzute în Anexa 20 la Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat, aprobată:

 • Măsura 2: Reabilitare clădire comandament unitate militară;
 • Măsura 7: Amenajare 6 parcuri/zone verzi în ZUM;
 • Măsura 8: Amenajare 3 terenuri sintetice pentru activităţi sportive în ZUM;
 • Măsura 9: Amenajare 3 locuri de joaca în ZUM;

Intervenţiile ce se lansează în apelul 2 sunt:

 • #2 Intervenție POR – Execuţie lucrări reabilitare clădire comandament unitate militară pentru Centru Comunitar Integrat Râmnicu Sărat;
 • #7 Intervenție POR – Amenajare parcuri/zone verzi;
 • #8 Intervenție POR – Execuție lucrări de amenajare 3 terenuri sintetice pentru activităţi sportive;
 • #9 Intervenţie POR – Execuție lucrări de amenajare 3 locuri de joacă;

Suma totală lansată pentru acest apel de depunere de fişe de proiecte este 999.068,04 euro.

NOTĂ: Valorile maxime pentru fiecare intervenţie în parte sunt cele din Bugetul indicativ SDL aprobat, respectiv:

 • Intervenţia #2 – 571,943.04 (Eur);
 • Intervenţia #7 – 80,700.00 (Eur);
 • Intervenţia #8 – 300,000.00 (Eur);
 • Intervenţia #9 – 46,425.00 (Eur);

Derularea procedurii de depunere a fişelor de proiecte POR:

 • Apelul va fi lansat în data de 15 noiembrie 2019, ora 12:00, prin publicarea pe site-ul www.galsusramnicul.ro, prin afişarea la sediul Primăriei Rm. Sărat, la sediul GAL din str. Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 6, la sucursala GAL din str. Stadionului nr. 1, Etaj 1, Hotel Sportiv, Municipiul Râmnicu Sărat, prin postare/ informare şi difuzări media;
 • Fişele de proiecte vor fi depuse de către beneficiari la Sucursala GAL Sus Râmnicul, Municipiul Râmnicu Sărat, strada Stadionului nr. 1, Râmnicu Sărat, Hotel Sportiv, etajul 1, în perioada 15 noiembrie 2019, ora 12:00 – 30 decembrie 2019, ora 12:00, după următorul program: 09:00 – 12:00 şi 13:00 – 16:00;
 • Echipa tehnică a GAL Sus Râmnicul va primi fişele de proiect depuse în format letric (pe suport hârtie) în două exemplare: un document original şi o copie, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii), precum și 3 exemplare copie electronică (CD);
 • Se vor utiliza doar formularele de fişă de proiect (FP) aferente GAL SUS RAMNICUL puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul www.galsusramnicul.ro, anexă la Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice anexat;
 • GAL SUS RAMNICUL înregistrează cerere înregistrare alocat. Acest număr este diferit de numărul de înregistrare atribuit Fişei de proiect (FP);
 • Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL SUS RAMNICUL după evaluarea conformităţii, pentru a fi înştiinţat dacă fişa de proiect (FP) este conformă sau i se explică cauzele neconformităţii;
 • Termenul limită de depunere pentru sesiunea 2 este joi, 30 decembrie 2019, ora 12:00;

Datele de contact la care se pot cere clarificări, informaţii, pe perioada depunerii fişelor de proiecte, sunt:office@galsusramnicul.ro, tel. manager 0763246068, tel. evaluator 0751203331, Municipiul Râmnicu Sărat, Sucursala GAL, Strada Stadionului nr. 1, Baza Sportivă, Hotel Sportiv, etajul I, Municipiul Râmnicu Sărat, Sediul GAL, Strada Nicolae Bălcescu nr. 1, camera 6;

NOTĂ: Fişele de proiecte (FP), înaintate spre evaluare la GAL Sus Râmnicul trebuie sa se încadreze în priorităţile din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în cadrul ghidului solicitantului aferent următoarelor măsuri, pentru care s-a lansat prezentul apel:

 • Măsura 2: Reabilitare clădire comandament unitate militară;
 • Măsura 7: Amenajare 6 parcuri/zone verzi în ZUM;
 • Măsura 8: Amenajare 3 terenuri sintetice pentru activităţi sportive în ZUM;
 • Măsura 9: Amenajare 3 locuri de joaca în ZUM;

Apelul de proiecte este ne-competitiv, beneficiarul măsurilor lansate de GAL Sus Râmnicul este UAT Municipiul Râmnicu Sărat, membru în Grupul de Acțiune Locală SUS RÂMNICUL constituit pentru implementarea SDL Râmnicu Sărat.

Beneficiarul poate aplica singur sau în parteneriat cu furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico-sociale);

Informații detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT, pentru fișele de proiect POR depuse la Asociaţia GAL Sus Râmnicul – Etapa a III-a a mecanismului DLRC – AP 9/PI 9.1/OS 9.1 – versiunea Octombrie 2019 – ghid anexat la prezentul apel şi postat pe site-ul www.galsusramnicul.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea fişelor de proiecte (FP) vor fi în conformitate cu cerințele măsurilor din SDL lansate prin prezentul apel, cu Procedura de Evaluare şi Selecţie şi cu GHIDUL SOLICITANTULUI POR.

Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza doar modelul din Anexa 1 la ghid,  postată pe site-ul www.galsusramnicul.ro.

Selecţia proiectelor se va realiza în două etape, în conformitate cu prevederile Procedurii de Evaluare şi Selecţie avizată de CCS Restrâns, etapa 1 – Evaluare CAE şi etapa 2 – Evaluarea ETF. Selecţia proiectelor se va face de către Comitetul de Evaluare şi Selecţie, validat de AGA GAL, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute din criteriile de selecţie, conform anexei 10 – Criterii minime de eligibilitate.

DOCUMENTELE DE ACCESARE:

NOTĂ: Anexele la Strategia de Dezvoltare Locală pot fi găsite şi descărcate de aici: http://galsusramnicul.ro/sdl/

Update 19.12.2019

PRELUNGIRE 1 APEL de Fişe de Proiecte: POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1
– sesiunea 2, noiembrie 2019

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul prelungește Apelul POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1 cu 90 de zile calendaristice, respectiv până în data de 29 martie 2020, ora 12:00.

PRELUNGIRE 2 APEL de Fişe de Proiecte: POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1
– sesiunea 2, noiembrie 2019

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul prelungește Apelul POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1 cu 60 de zile calendaristice, respectiv până în data de 28 mai 2020, ora 12:00.

PRELUNGIRE 3 APEL de Fişe de Proiecte: POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1
– sesiunea 2, noiembrie 2019

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul prelungește pentru a treia oară Apelul POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1, cu 60 de zile calendaristice, respectiv până în data de 27 iulie 2020, ora 12:00.

A fost avizată Procedura de Evaluare și Selecție a proiectelor la GAL Sus Râmnicul, revizia 2 – aprilie 2020.

UPDATE 27:07:2020 – APEL ÎNCHIS

Astăzi, 27.07.2020, orele 12:00 s-a închis Apelul noncompetitiv POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1, de depunere Fișe de proiecte (FP) spre evaluare și selecție la Asociația GAL SUS Râmnicul, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat, apel ce a fost deschis pentru 255 zile calendaristice, respectiv în perioada 15.11.2019 – 27.07.2020. În cadrul apelului s-a depus o singură fișă de proiect, cu titlul Reabilitare clădire comandament fostă Unitate Militară (Corp C12) pentru Centrul Comunitar Integrat Râmnicu Sărat, aplicant/beneficiar Municipiul Râmnicu Sărat.

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1UAT MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRATReabilitare clădire comandament fostă Unitate Militară (Corp C12) pentru Centrul Comunitar Integrat Râmnicu SăratPOR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9/00003ÎNREGISTRAT

UPDATE 16.08.2020 – LISTA INTERMEDIARĂ A FIȘELOR DE PROIECTE POR 9.1, SELECTATE ÎN ETAPA CAE

Astăzi, 16.08.2020, s-a finalizat evaluarea CAE a fișei de proiect Reabilitare clădire comandament fostă Unitate Militară (Corp C12), pentru Centrul Comunitar Integrat Râmnicu Sărat, cu număr de referințăPOR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1/00003, depus de Municipiul Râmnicu Sărat în cadrul apelului POCU nr. POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1 , cu termen limită 27.07.2020.

Asupra rezultatului evaluării, beneficiarul poate face contestație conform regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Evaluare și Selecție a fișelor de proiecte FP la GAL Sus Râmnicul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor. Contestațiile se formulează în scris, prin e-mail, la adresa office@galsusramnicul.ro.

Lista intermediară a fișelor de proiecte POR 9.1 GAL admise în etapa CAE

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRATReabilitare clădire comandament fostă Unitate Militară (Corp C12), pentru Centrul Comunitar Integrat Râmnicu SăratPOR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1/00003Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii

UPDATE 22.08.2020 – LISTA FINALĂ A FIȘELOR DE PROIECTE POR 9.1, SELECTATE ÎN ETAPA CAE

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRATReabilitare clădire comandament fostă Unitate Militară (Corp C12), pentru Centrul Comunitar Integrat Râmnicu SăratPOR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1/00003Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii

UPDATE 22.08.2020 – LISTA INTERMEDIARĂ A FIȘELOR DE PROIECTE POR 9.1, SELECTATE ÎN ETAPA ETF

Astăzi, 05.09.2020, s-a finalizat evaluarea ETF a fișei de proiect Reabilitare clădire comandament fostă Unitate Militară (Corp C12) pentru Centrul Comunitar Integrat Râmnicu Sărat, cu număr de referință POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1/00003, depus de Municipiul Râmnicu Sărat în cadrul apelului POCU nr. POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1 , cu termen limită 27.07.2020.

Asupra rezultatului evaluării și a punctajului obținut (93 de puncte), beneficiarul poate face contestație conform regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Evaluare și Selecție a fișelor de proiecte FP la GAL Sus Râmnicul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor. Contestațiile se formulează în scris, prin e-mail, la adresa office@galsusramnicul.ro.

Lista intermediară a fișelor de proiecte POR 9.1 GAL admise în etapa ETF

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRATReabilitare clădire comandament fostă Unitate Militară (Corp C12) pentru Centrul Comunitar Integrat Râmnicu Sărat POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1/00003 Admis în vederea selectării pentru depunerea în MYSMIS și a finanțării.

Punctaj obținut în evaluarea tehnico-financiară: 93 puncte.

UPDATE 12.09.2020 – LISTA FINALĂ A FIȘELOR DE PROIECTE POR 9.1, SELECTATE ÎN ETAPA ETF

NR. CRT.BENEFICIARTITLUL PROIECTULUINUMĂR ALOCATSTATUS
1MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRATReabilitare clădire comandament fostă Unitate Militară (Corp C12) pentru Centrul Comunitar Integrat Râmnicu Sărat POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1/00003 Admis în vederea selectării pentru depunerea în MYSMIS și a finanțării.

Punctaj obținut în evaluarea tehnico-financiară: 93 puncte.

RAPORT FINAL DE SELECȚIE POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/9/2/9.1

http://galsusramnicul.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-final-de-selectie-UAT.pdf