Măsuri de intervenție la nivel de comunitate propuse prin DLRC

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul s-a constituit în scopul elaborării, implementării, monitorizării și evaluării Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonelor Marginalizate Urbane din Municipiul Râmnicu Sărat, prin mecanismul Uniunii Europene propus pentru perioada 2014 – 2020, Dezvoltare Locală plasată în Responsabilitatea Comunității.

În acest sens, se urmăresc măsuri integrate aplicabile comunității prin 2 din programele operaționale și anume: POCU și POR.

Măsurile vizate a se  implementa prin POCU 2014 – 2020: 

 • Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/ învățământ primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate, (ex. costuri de transport şi masă, materiale educaţionale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și specificului comunităţii etc.)
 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare
 • Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc (ex. măsuri active de ocupare, formare profesională, de inserție socio-profesională, servicii sociale/ medicale, consiliere psihologică etc.) prin intermediul centrelor multi-funcționale/ punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/si prin implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială
 • Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum și a serviciilor de consiliere/ consultanță formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și post înființare. Sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în cadrul întreprinderilor sociale de inserție
 • Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale. O atenție importantă va fi acordată încurajării abordărilor inovative în furnizarea acestor servicii, cum ar fi:
  • vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale/beneficii de asistenţă socială
  • furnizarea serviciilor sociale prin promovarea utilizării forței de muncă de la nivelul comunității (inclusiv scheme de ucenicie)
  • furnizarea de servicii de către echipe mobile multi-funcționale
  • experimentarea unor noi relații de tip contractual între autoritățile locale și/ sau furnizorii privați de servicii şi partenerii comunitari
  • pachet minim social de servicii destinat prevenirii separării copilului de familia sa
 • Campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, precum și pentru implicarea activă/ voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Măsuri vizate a se implementa prin POR 2014 – 2020:

 • infrastructura de locuire – construire/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale;
 • infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitare/modernizare a centrelor comunitare integrate;
 • infrastructura de educaţie – construire/reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
 • amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – construire/reabilitare/modernizare de clădiri pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
 • crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane – străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/ modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.;
 • construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

Echipa GAL Sus Ramnicul